NNS FV

 

 
Bezeichnung A Dicke Masse

UV-10

UV-12

Katalog-Nr.
[mm] [mm] [kg] [kom]
NNS 6
7x20 4 0,21 1 122312
NNS 8 9x20 4 0,21 1 122313
NNS 10 11x20 4 0,21 1 122314
NNS 12 13x20 4 0,21 1 122315